DAL DIL DOL lain JIL

          DAL DIL DOL Judul ieu tulisan mangrupa wancahan tina kecap “(DAL)-il”, “a-(DIL)”, “(DOL)-im”. Moal panggih mun diteang dina kamus mah. Kecap “dalil” nurutkeun kamus umum basa Sunda mah kecap ‘dalil’ ngandung harti nyaeta: ayat Al-Quran atawa Hadits nu jadi dasar hukum dina agama Islam, maksudna dasar hukum rupaning ibadah (mahdoh tur ghoer mahdoh) sarta muamalah. Pikeun Umat islam dina rangka ngalaksanakeun parentah islam teh henteu lesot tina dalil-dalil anu Qot’i nu aya dina Nash Al-Quran jeung Sunnah Rosul shalallohu’alaihi wasallam.

“Tembongkeun bukti (dalil) eta bebeneran Anjeun, lamun Anjeun enya-enya jalama nu balener” (QS. Al-Baqoroh: 111).

“Tembongkeun bukti (dalil) bebeneran Anjeun. Maranehna nyarahoeun yen bebeneran (haq) teh kagungan Alloh” (QS. Al-Qashas: 75).

“Satemenna Kami geus nurunkeun kitab ka Anjeun kalawan bener sangkan jadi dalil pikeun nanjeurkeun hukum di lingkungan masarakat dumasar pituduh Alloh nu diwahyukeun ka Anjeun” (QS. An-Nisa: 105).

Kecap “adil” ceuk kamus LBSSn ngandung harti teu beurat sabeulah atawa dina harti sejenna deui nyaeta merenah dina tempatna, maksadna merenahkeun hiji perkara dina tempatna. Dina ngalaksanakeun rupaning parentah agama (islam), dalil jeung adil teh teu bisa dipisahkeun, tegesna tiap-tiap lakuning ummat Islam henteu leupas tina dadasar dalil; anau mana eta dalil teh teu sapagodos dina kahirupan sapopoe, bo ibadahna boh muamalahna.

Dua perkara anu ngatur jalanna kahirupan saperti “akal” jeung “syar’i”, pada-pada boga tempat pikeun ngalarapkeunnana . Lamun eta dua perkara teh pacorok atawa pahili larap, eta disebutna teu adil. Upamana dina nalika migawe hiji pagawean; ngabahas hiji pasualan; ngitung jeung ngajumlah bilangan, mangka didinya akal nu bisa matotoskeun eta perkara. Ku ngagunakeun akal, sagala pasualan bisa diwilah-wilah jeung dibeberes sacara adil. Di dieu akal jadi ukuran ajen kaadilan, maksadna kaadilan diluar sare’at.

Dina kahirupan sapopoe nu wengkuannana salaku Muslim, akal jeung rasa atawa budaya jeung struktur sosial teu cumpon jadi ukuran kaadilan. Kaparipurnaan hiji Muslim dumasar kana alternatif katangtuan Alloh Subhanahu Wata’ala jeung Rosululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam. Dalil-dalilna aya dina Al Quran jeung Hadits, dimana akal jeung rasa, budaya jeung struktur sosial, adilna mah kudu narima jeung dilarapkeun dina kahirupan masarakat jeung nagara.

Pikeun tiap diri anu panginditanana tina dasar kayakinan nuu geus ditetepkeun sarta ditandeskeun dina Al Quran jeung Sunnah Rosul, yen dirina Muslim nu merenah kuduna kitu, alias adil tea. Eta nu hade jeung nu bener sarta teu perlu mikiran deui pikeun ngarobah jeung nambahan. Ditilik dina kayaan ayeuna urang sok remen ningali jalma-jalma ngarasa agul yen manehna bisa ngutak-ngatik hukum Al Quran jeung Hadits, hal ieu nandakeun yen elmuna pikeun mahaman Al Quran can timu, istilah urangna mah ‘sumogol’. Jalma nu heureut akalna, nu sungkan ngagunakeun pikiranana, ngukurna kaadilan teh ngan samet ukuran rasana jeung sipatan struktur budaya sosial. Tapi jalma nu jembar akalna daekngagunakeun pikiranana kalayan adil, ngukurna ajen kaadilan teh geus nepi kana tingkat ngalaksanakeun hukum Alloh Subhanahu Wata’ala katut Sunnah Rosul-Na.

Jadi kuayana pacorok kokod antara akal katut rasa jeung hukum nu geus pasti adilna ieu teh mangrupa panangtang kana katangtuan Alloh jeung Rosul-Na. pungsi akal pikeun ngajaga jeung ngandelan kaimanan. Ku daya hirupna akal pikiran baris kanyahoan jeung ngarti kana naon-naon nu didawuhkeun ku Alloh jeung Rosul-Na.

“Mangka prak muntang kana naon nu geus diwahyukeun ka Anjeun (Muhammad). Satemenna anjeun aya dina jalan nu lempeng bener” (QS. Az-Zukhruf: 43)

Kecap “Dolim” pikeun ummat Islam geus teu bireuk deui. Dina kamus LBSS, dolim teh ngandung harti resep nganyerikeun batur, resep ngajalankeun jeung mengkolkeun aturan, nyimpang tina kaadilan. Mengkolkeun aturan dina agama teh nyaeta ngalarapkeun harti atawa maksud dalil anu teu merenah atawa teu adil sabab kadorong ku kapentingan dirina atawa golonganana. Dalil nu dipake dasar mah ayat-ayat Al Quran, tapi nu jadi “bayanna” teh akal pikiran jeung adat budaya, sedengkeun kaidah nyebutkeun yen ayana katerangan Rosul teh mangrupa “bayyan” atawa katerangan ngeunaan kumaha kuduna ngalaksanakeun hiji perkara dina agama nu kaunggel dina Al Quran, boh ku ucapan, ku amal atawa ku taqrir Rosul. Jadi Ummat teu aya wewenang pikeun nyieun rupanig cara ibadah.

Upama dina Al Quran aya parentah “Dzikir”. Alloh marentah ka abdi-abdiNa sangkan ngalobakeun dzikir (Dzikron Katsiron). Dzikir di dieu hartina eling, contona ku ngalarapkeun kalimah tahlil, tasbih kitu deui tahmid sarta takbir. Malah ti mimiti hudang, dahar, miceun, manggih, balai jeung loba-loba deui. Jadi mahamkeun dzikron katsiron teh eling ka Alloh sapapanjangna. Cindekna dzikir ka Alloh teh teu gumantung kana lobana bingbilangan ucapan, tapi ku p[erilaku nu salalawasna henteu lesot tina tungtunan Alloh Subhanahu Wata’ala jeung Rosul-Na. []

***

gubahan tina tulisan: Otong Ibrahim

dicutat dina majalah Bina Da’wah No. 190 Sya’ban 1416 H – Januari 1996 kaca 74-75

Advertisements

Bayang Cita-Ku

CitaKu!

Tepat pada 09092012, bayangan citaKu hadir menghampiri diri ini, ia datang tanpa dugaan sebelumnya. Lepas shalat maghrib bayangan itu hadir, mengalir begitu indah menandingi indahnya aliran mata air yang mengaliri aliran kehidupan di danau embun. Dalam benak hati ini, saya masih menganggap ia sebagai sahabat yg senantiasa saya rindukan kehadirannya! CitaKu bukan cita-cita biasa, Cita yg semua orang targetkan semasa kehidupannya. Hal yg membuat berbeda kehadirannya kali ini ia semakin menampakkan diri dalam bentuk bayangan cinta bayangan cita yang indah, paparannya begitu jelas. Menyejukkan pandangan hati terlebih pandangan mata secara dzahir.

Dalam citraannya,citaKu bercerita. Dia akan menghampiri ketika diri saya ini benar-benar sudah mafhum dalam penguasaan ilmu. Posisi saya disana adalah sebagai seorang guru, mentor dan sahabat murid-murid di sebuah pesantren/ sekolah madani. Yg tergambarkan pada lintasan tubuh citaku, dipaparkan keadaan lingkungan sekitar yang dipenuhi dengan rasa cinta. Murid-murid taat dan cinta pada guru. Terlebih guru-guru sangat mencintai murid-murid, mereka para guru sangat mengingini keselamatan akhlak bagi murid-murid. Tanda-tanda keikhlasan tampak jelas dari setiap sikap dan tingkah mereka dalam berinteraksi. Disana saya sangat menikmati suasana. Segerombol anak-anak hanyut dalam canda, riang belajar di tajug di pipir pondok, tepatnya di sebuah Taman yang biasa saya gunakan untuk menyendiri membersamau sahabat saya si ganteng Al Qur’anul Kariim. Tidak ada lagi rasa canggung dari anak-anak kepada saya, begitu pun saya. Hubungan kami tak ubahnya seperti hubungan serang ayah dengan puluhan anak yg ada di belakang taman itu. Tanpa menghilangkan adab tatakrama antara guru dan murid, kami berintearksi untuk mendiskusikan materi yang masih belum anak-anak mengerti.

Majelis Ilmu

Hari-hari yang menyertai masa ajal pun saya lalui dengan warna-warna sejuta pelangi yang dihiasi kasih sayang diantara semua civitas. Sepanjang tinggal di Pondok madani itu, tidak pernah ditemukan cerita-cerita yang memperkeruh suasana. Anak-anak menikmati masa belajarnya dengan penuh Khidmat. Siswa yang paling besar bertingkah layaknya seperti kakak, murid baru yang baru masuk mereka asuh dan diaping dengan ketulusan. Semua ini berlangsung secara alami, regulasi tak menjadi hambatan. Ikatan kasih sayang tidak hanya dilepaskan semasa tinggal di pondok saja, siswa alumni pun memiliki jadwal khusus untuk bersilaturahim, saling berbagi pengalaman, berbagi hikmah kepada adik-adiknya. Begitupun adik-adik, mereka menerima kedatangan kakak-kakaknya dengan legowo. Mereka dipersilakan untuk masuk dan bermain-main di sepanjang lingkungan pondok, dijamunya mereka dengan bungkusan makanan-makanan, kado, hadiah yang mereka miliki. Atmosfir saling berbagi dan memberi sangat dirasakan hati ini.

Guru-guru? Bagaimana dengan kondisi keilmuan para guru? .. para guru yang mengajar anak-anak adalah sekolompok pejuang  Allah (Jundullah), mereka senantiasa kompakan untuk mendidik dan membentuk akhlak anak-anak menjadi lebih mulia di hadapan Allah. Cinta kasih para guru akan ilmu sangatlah tinggi, walau sudah memiliki gelar doktor, mereka masih saja mensibukkan dirinya untuk memperdalam ilmu, mengajarkannya dengan ikhlas, dan mentransfer ilmu diantara sesama guru. Kulihat banyak guru-guru yang sedang dalam keadaan luang mengisi luang waktunya untuk bercengkrama dengan Al Qur’an, dengan kitab-kitab tulisan Ulama shalih, mereka mengisi juga tempat duduk-duduk majelis ilmu membersamai anak-anak. Tidak ada rasa gengsi untuk belajar “kembali” bersama anak-anak. Justru dgn membersamai mereka para guru belajar dan sangat memehami apa yang perlu ditekankan selama mengajar anak-anak di kelas Aaaah semuanya berjalan mengalir seperti aliran mata air embun dari gunung Jannahnya Allah. Sangaat indah, merasa bersyukur ketika di temukan dengan citaKu yang indah ini. Entah kapan ia hadir menghampiriku?

Bayangannya memang bertambah semain jelas, apa mungkin karena saya terlalu merindukannya?.. entahlah .. dengan ini, ku Azzamkan kembali di balik hati ini untuk memantaskan diri berada di lingkungan seperti yang citaKu paparkan di sepanjang bayang maghrib itu.

                Semakin tersanjung hati ini, ketika bayangan itu memperlihatkan “guru hati” saya berkunjung ke gubuk saya di samping pondok. Bahagia tak terkira mengisi kekosongan relung hati. Kehadirannya disertai dengan tangis bahagia, karena pun Guru bersedia untuk menziarahi muridnya ini. Kehadiran beliau saya terima apa adanya, sama halnya ketika saya menerima orang tua murid yang akan menitipkan anak-anaknya menjadi anak Saya. Ya,memang saya perlakukan sama, hal ini saya lakukan karena saya ingin menghormati beliau. Beliau selalu bahagia disaat kehadirannya diperlakukan seperti orang biasa. Dalam ingatan mungin pernah suatu waktu kehadiran beliau saya terima dengan istimewa. Di akhir pertemuan, beliau memberikan pepatahnya untuk menerimanya dengan apa adanya. Ya memang ada penggalan kata hikmah yg pernah saya terima, lupa apakah itu hadits atau ucapan sahabat/ Ulama shalih, dimana isinya “Barang siapa merasa bangga dan senang ketika kahidarannya disambut dengan berdiri, maka tempat duduk/ istirahatnya adalah neraka” .. Ya, pepatah ini senantiasa melekat dalam ingatanku. Hingga pada akhirnya pun Guru ziarah ke pondok kami. Rasa bahagia benar-benar tak tertahankan! Ku cium tangan beliau dengan khidmat ku peluk dengan rasa cinta, sepanjang waktu kunjungan itu saya benar-benar menginvest waktu saya untuk pun Guru, hingga akhirnya beliau pamt untuk pulang. Lagi-lagi di sampingnya saya tak ubahnya seperti anak kecil, seperti murid-murid saya yg saya ajar di pondok, benar-benar tak jauh beda. Anak-anak saya menyaksikan tingkah saya itu mungkin ikut haru, ikut bahagia .. ini kulihat dari isyarat wajah mereka yg menampakkan wajah senyum.

Muhasabah Maghrib

@Ruang Makan `~ Garut

 

 

 

.: Kenali Internet lebih dekat membuat hidup XLangkah Lebih Maju :.

Sejarahnya kemarin-kemarin saya tidak begitu mengenal dunia Teknologi Informasi yang ada seperti yang terlihat saat ini, dikarenakan di daerah tinggal saya (Kabupaten Garut) masih sangat minim akses informasi. Jangankan teknologi maya yang disediakan internet, media komunikasi yang esensial pun masih sangat minim, seperti Handphone, Telephone, dll. Semua akses informasi hanya baru bisa dilihat melalui media konvensional, seperti buku-buku sekolah, Koran, dan media cetak lainnya. Akan tetapi hal ini tidak terjadi saat ini, semuanya berubah total hanya dalam kurun beberapa tahun saja.

Masih ingat pertama kali saya mengenal internet pada tahun 2008, karena pada saat itu saya diajarkan mata pelajaran tentang Internet dan jaringan oleh Guru saya, materinya sangat sederhana yaitu membuat akun email dan membuat blog sederhana. Bahagia rasanya bisa kirim-kirim pesan (email) ke teman sekelas secara gratis. Lebih bahagia lagi pada saat saya bisa kirim pesan ke kakak kelas saya yang kuliah ke mesir, benar-benar ajaib pikir saya pada saat itu. Ternyata internet tidak dibatasi oleh jarak ataupun batas Negara apapun. Dengan ini Internet membuat komunikasi XLangkah Lebih Maju dari yang tersedia pada saat itu.

XLangkah Lebih Maju

Kenalan saya dengan internet terus berlanjut, terutama pada saat ditugaskan membuat Karya Ilmiah sebagai salah satu syarat Ujian Nasional, mau tak mau saya harus menyelesaikannya. Yang menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelesaian Karya Ilmiah yang saya buat adalah eMbah Google, ternyata dengan menggunakan beberapa teknik penggunaan Boolean pada Search Enginee yang bernama google ini membuat materi referensi banyak yang terpanggil. Alhasil dengan ikhtiar yang cukup keras dalam menyusun Karya Ilmiah dan analisis permasalahan didukung oleh bantuan Mister Google, Karya Ilmiah yang saya buat mendapat niali apresiasi yang bagus dan sempat dijadikan acuan lomba Karya Ilmiah oleh adik kelas saya.

Kesetiaan Internet dalam membantu akses informasi semakin terasa lebih dekat pada saat saya mulai mempunyai Handphone yang bisa mengakses internet secara langsung. Saya sering menggunakan akses ini untuk mencari peluang beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Pada musim ini saya semakin kerajinan mengakses informasi lewat internet. Semua informasi tentang profil Perguruan Tinggi beserta peluang beasiswa saya cari terus sampai akar-akarnya. Sampai-sampai saya dicap sebagi agent informasi tentang Beasiswa oleh rekan-rekan di sekolah bahkan dijadikan referensi oleh guru BK sekolah saya dalam pencarian informasi ini. Dengan ini Internet telah membuat saya XLangkah Lebih Eksis di sekolah. . 🙂

Semakin kerajinan memperoleh berbagai manfaat dari internet, saya semakin penasaran untuk mengetahui dan ingin mempelajari pola pikir cara internet bekerja, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi di bidang Teknologi Informasi. Dan sekarang saya sedang menjalani masa didikan di Institut Teknologi Bandung jurusan Sistem Teknologi Informasi. Ingin rasanya menjadi pelopor bangsa yang menjadi penggerak Kemajuan Teknologi Informasi ke arah yang positif, menjadikan teknologi Informasi sebagai wahana pembelajaran baru yang memberikan nilai-nilai edukatif yang dapat membuat bangsa ini sedikit Tersenyum, Karena sang Pemudanya telah menorehkan karya untuk Negeri dalam bidang Teknologi Informasi.

Semakin lama, kenalan saya dengan internet semakin akrab dan hangat hubungannya. Banyak fasilitas yang disediakan Internet saya jadikan sebagai media komunikasi, informasi dan wahana pembelajaran. Untuk sekarang skalanya lebih luas lagi, karena manfaat internet ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Akan tetapi sudah digunakan untuk kepentingan bersama, seperti halnya melalui pembuatan komunitas-komunitas internet yang dijadikan sebagai rujukan sumber informasi juga membuat software kombinasi untuk system jarkom, dll. Saya membuat berbagai planning yang berkaitan memajukan dunia Rekayasa Informasi ini kearah yang pemanfaatannya kea rah yang lebih baik serta berusaha merealisasikannya dengan langkah-langkah kecil. Dengan ini berkenalan dengan Internet telah dan akan membuat saya LEBIH JAUH XLANGKAH LEBIH MAJU, apalagi kalau dibandingkan dengan kodisi saya di masa silam yang buta akan Teknologi Informasi.

*note
#XLangkah Lebih Maju merupakan motto yang PT. XL Axiata luncurkan saat ini, 🙂